D1 ή D

Κατηγορία D1 ή D:

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

D1E ή DE

Κατηγορία D1E ή DE:

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία αρθρωτά, η λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Σημείωση:   

 

 

 

 

 

  

Η κείμενη νομοθεσία για την κατηγορία D1 και D προβλέπει κατ’ ελάχιστο: 

  • 15 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα λεωφορείου
  • 15 πρακτικά μαθήματα οδήγησης λεωφορείου

Στην περίπτωση που υπάρχει C κατηγορία, για τη D κατηγορία απαιτούνται:

  • 6 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα λεωφορείου
  • 6 πρακτικά μαθήματα οδήγησης λεωφορείου

Σε περίπτωση Κατηγορρίας D1E ή DE, 8 πρακτικά μαθήματα οδήγησης με λεωφορείο.

Παρατήρηση: 

Τα οχήματα στις φωτογραφίες κατηγορίας D1 ή D ανήκουν στον στόλο οχημάτων του Μπαϊρακτάρη Έραστου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα από την φόρμα επαφής μας είτε από το να μας επισκεφτείτε από κοντά.

 

Επιστροφή