/!\  Σημαντικές Οδηγίες χρήσης των μαθημάτων  /!\

Για να ολοκληρωθεί το κάθε μάθημα θα πρέπει σε κάθε ερώτηση να βρεθεί και να πατηθεί η σωστή απάντηση.

Κατά την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου μπορείτε να δείτε το ποσοστό και το σύνολο των σωστών απαντήσεων που έχετε δώσει.

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε το κεφάλαιο της ενότητας που σας ενδιαφέρει.

 

Μαθήματα Θεωρητικής Εκπαίδευσης ADR
Αρχική – Βασική Εκπαίδευση (Π1) Ανανέωση Βασικής  (Π1)   

Κεφ. 1: Νομοθετικό πλαίσιο - ταξινόμηση επικινδύνων εμπορευμάτων

Κεφ. 2: Είδη κινδύνων - πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων

Κεφ. 3: Τρόποι μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Κεφ. 4: Οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και οδική ασφάλεια

Κεφ. 5: Κανόνες ασφαλούς φόρτωσης - μεικτή φόρτωση

ΤΕΣΤ (25 ερωτήσεων)

 

 

 

Κεφ. 1 – 5

ΤΕΣΤ (15 ερωτήσεων) - Εκτύπωση

Επέκταση Βυτία – Δεξαμενές (Π5) Ανανέωση Βυτία - Δεξαμενές (Π5)     

Κεφ. 1: Δεξαμενές

Κεφ. 2: Ειδικές προδιαγραφές

Κεφ. 3: Σήμανση βυτιοφόρων οχημάτων

ΤΕΣΤ (15 ερωτήσεων)


Κεφ. 1 – 5 (Π1)

Κεφ. 1 – 3 (Π5)

ΤΕΣΤ (15 ερωτήσεων) - Εκτύπωση

Επέκταση κλάση 1 – Εκρηκτικά (Π2) Ανανέωση κλάσης 1 – Εκρηκτικά (Π2)

Κεφ. 1: Εκρηκτικές ουσίες και αντικείμενα

Κεφ. 2: Συσκευασίες

Κεφ. 3: Οχήματα

Κεφ. 4: Η μεταφορά ουσιών και αντικειμένων κλάσης 1

Κεφ. 5: Κίνδυνοι, ατυχήματα και οδηγίες αντιμετώπισης

ΤΕΣΤ (15 ερωτήσεων)

 

 

Κεφ. 1 – 5

ΤΕΣΤ (15 ερωτήσεων)

Επέκταση κλάσης 7 – Ραδιενεργά (Π3) Ανανέωση κλάσης 7 – Ραδιενεργά (Π3)

Κεφ. 1: Ραδιενέργεια - Ταξινόμηση Ραδιενεργών

Κεφ. 2: Ειδικοί Κίνδυνοι

Κεφ. 3: Σήμανση Οχημάτων και Συσκευασίες 

Κεφ. 4: Μεταφορά - Έγγραφα - Οδηγοί 

ΤΕΣΤ (15 ερωτήσεων)

 

 

Κεφ. 1 - 4

ΤΕΣΤ (15 ερωτήσεων)