ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

(Α) Στοιχεία Αστικού Δικαίου - 3 Περιπτώσεις

1. Ο αποστολέας Α συμφωνεί τηλεφωνικώς με τον μεταφορέα Β τη μεταφορά εμπορευμάτων (τηλεοράσεις) βάρους 10 τόνων από Αθήνα σε Θεσσαλονίκη έναντι του κομίστρου που καταβάλλει συνήθως ο αποστολέας στο συγκεκριμένο μεταφορέα για ίδιο φορτίο. Η φόρτωση θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου και η παράδοση αυθημερόν γιατί πρόκειται για φορτίο μεγάλης αξίας και ο αποστολέας δεν έχει εμπιστοσύνη στην ασφάλεια της αποθήκης του μεταφορέα.

α) Είναι έγκυρη η σύμβαση μεταφοράς που καταρτίζεται τηλεφωνικώς (προφορικά). Αιτιολογείστε  το ναι ή το όχι;

β) Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει μια έγκυρη σύμβαση μεταφοράς για να είναι πλήρης (να μην επιδέχεται αμφισβήτηση).

Απάντηση:

α) Ναι. Η σύμβαση μεταφοράς είναι άτυπη σύμβαση εκ του νόμου και μπορεί να καταρτίζεται προφορικώς ή εγγράφως.

β) Η έγκυρη σύμβαση μεταφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:

-      πρόταση του αποστολέα προς το μεταφορέα

-      είδος, βάρος και ιδιότητες του φορτίου

-      τόπος και χρόνος μεταφοράς

-      κόμιστρο

-      αποδοχή της πρότασης του αποστολέα από το μεταφορέα

Σημεία αξιολόγησης:

α) σύνολο (7) βαθμοί: Ναι (3 βαθμοί), άτυπη σύμβαση (1 βαθμός), προφορικώς ή εγγράφως (3 βαθμοί).

β) σύνολο (13) βαθμοί: πρόταση (3 βαθμοί), είδος κλπ (2 βαθμοί), τόπος - χρόνος (2 βαθμοί), κόμιστρο (3 βαθμοί), αποδοχή (3 βαθμοί).

2. Ο Μεταφορέας Α συμφωνεί με τον αποστολέα Β τη μεταφορά εμπορευμάτων 10 τόνων από Αθήνα σε Λάρισα την πρώτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου έναντι του συνηθισμένου κομίστρου. Tα εμπορεύματα αποτελούν σύνηθες φορτίο. Στο ταξίδι, μέρος του φορτίου αποσπάται, από το χώρο φόρτωσης, πέφτει στο δρόμο και καταστρέφεται.

Ο αποστολέας Β προσφεύγει στο Δικαστήριο και ζητάει αποζημίωση. Ο μεταφορέας ισχυρίζεται στο δικαστήριο ότι η φόρτωση και στερέωση του φορτίου ήταν πρόχειρη και έγινε με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Δεν έχει όμως να επιδείξει καμία γραπτή απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό. (επιφύλαξη ή ανάληψη ευθύνης από αποστολέα)

α) Ευσταθεί ο ισχυρισμός του μεταφορέα;

β) Αιτιολογείστε την απάντησή σας.

Απάντηση:

α) Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του μεταφορέα και μάλιστα χωρίς αποδείξεις.

β) Ο οδηγός και μόνο (μεταφορέας ή υπάλληλος) έχει αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφάλιση (στερέωση) του φορτίου σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ακόμη είναι ο μόνος που επιβάλλεται να υπολογίζει κάθε φορά αν οι χειρισμοί του στην οδήγηση μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του φορτίου.

Σημεία αξιολόγησης:

α) σύνολο (5) βαθμοί

β) σύνολο (15) βαθμοί: ο οδηγός υπεύθυνος (5 βαθμοί), ασφάλιση φορτίου (5 βαθμοί), ασφάλιση φορτίου (5 βαθμοί), χειρισμοί στην οδήγηση (5 βαθμοί).

3. Μεταφορέας αναλαμβάνει τη μετακόμιση οικοσκευής από Ν. Σμύρνη σε Μαρούσι έχοντας συμφωνήσει σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων. Η μετακόμιση γίνεται, ο ιδιοκτήτης παραλαμβάνει κανονικά την οικοσκευή του και πληρώνει το συμφωνημένο κόμιστρο για το οποίο παίρνει απόδειξη εξόφλησης από το μεταφορέα.

Ένα μήνα μετά, επικαλείται φθορές σε ορισμένα έπιπλα και σκεύη και ζητάει αποζημίωση από τα δικαστήρια.

α) Τι πρέπει να επικαλεσθεί ο μεταφορέας για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ζημιά;

β) Ποια έγγραφα στοιχεία θα παρουσιάσει στο δικαστήριο;

Απάντηση

α) Ο μεταφορέας θα επικαλεστεί ότι η μεταφορά έγινε κανονικά και με κάθε επιμέλεια σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς.

β) Το έγγραφο που θα προσκομίσει στο δικαστήριο είναι:

-        Δελτίο αποστολής ή απόδειξη παραλαβής οικοσκευής χωρίς επιφύλαξη του παραλήπτη.

-        Απόδειξη πληρωμής κομίστρου με υπογραφή του παραλήπτη.

Σημεία αξιολόγησης:

α) σύνολο (10) βαθμοί: η μεταφορά σύμφωνα με τη σύμβαση (5 βαθμοί), επιμέλεια (5) βαθμοί.

β) σύνολο (10) βαθμοί: δελτίο αποστολής (5 βαθμοί), απόδειξη πληρωμής (5 βαθμοί).

(Β) Στοιχεία Δικαίου - 3 Περιπτώσεις

4. Ανάμεσα στους Α, Β και Γ υπάρχει ομόρρυθμη εταιρεία. Στο καταστατικό της εταιρείας περιέχεται μεταξύ άλλων και ο ακόλουθος όρος: η επωνυμία θα είναι "Α και Σία". Η επωνυμία αυτή, ωστόσο, εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στην περίληψη του καταστατικού, που δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

α. Είναι νόμιμη η σύσταση της εταιρείας;

β. Ποια μπορεί να είναι η επωνυμία της εταιρείας;

Απάντηση

α. Η σύσταση της εταιρείας είναι νόμιμη, παρά το γεγονός ότι η επωνυμία της εταιρείας ("Α και Σία") δεν συμπεριλήφθηκε στην περίληψη του καταστατικού, που έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο. Επωνυμία που δεν έχει δημοσιευθεί για τους τρίτους είναι σαν να μην έχει ορισθεί.

β. Στην περίπτωση αυτή, οι τρίτοι που δεν γνωρίζουν την επωνυμία της εταιρείας (πράγμα σπάνιο), μπορούν να απευθυνθούν στην εταιρεία χρησιμοποιώντας ως επωνυμία της τα ονόματα όλων των εταίρων. Το σημαντικό εν προκειμένω είναι να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα της εταιρείας. Και τέτοιες αμφιβολίες δεν γεννώνται, όταν χρησιμοποιούνται τα ονόματα όλων των εταίρων.

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντηση α: Νόμιμη σύσταση της εταιρείας (3), συνέπεια που έχει η μη δημοσίευση της επωνυμίας έναντι τρίτων (7).

Απάντηση β: Χρησιμοποίηση όλων των ονομάτων των εταίρων ως εταιρική επωνυμία (10).

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμης Εταιρείας συγκαλεί γενική συνέλευση με θέμα τη λύση της εταιρείας. Στη γενική συνέλευση προσήλθαν δύο μέτοχοι, που εκπροσωπούν μαζί πενήντα ένα στα εκατό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. α. Μπορεί να λειτουργήσει η γενική συνέλευση;

β. Ποια γενική συνέλευση είναι αρμόδια για τη λύση της εταιρείας;

Απάντηση

α. Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λειτουργήσει και πρέπει να ματαιωθεί, αφού οι μέτοχοι που προσήλθαν στη γενική συνέλευση εκπροσωπούν μόλις το πενήντα ένα στα εκατό του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β. Αρμόδια για τη λύση της εταιρείας είναι η εξαιρετική γενική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του καταβλημένου κεφαλαίου.

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντηση  α:  αδυναμία λειτουργίας της γενικής συνέλευσης (2), αιτιολογία (4)

Απάντηση β: εξαιρετική γενική συνέλευση (6), απαρτία 2/3 του καταβλημένου κεφαλαίου (8).

6. Ο Α έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (α.ν. 635/1937). Μετά από λίγα χρόνια, ο Α σχεδιάζει να ασκήσει νέα επαγγελματική δραστηριότητα, παρότι δεν έχει αποκατασταθεί. Υποβάλλει λοιπόν αίτηση στο Επιμελητήριο, για να πάρει άδεια εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής και εξαγωγής.

α. Μπορεί ο Α να ασκήσει το επάγγελμα του εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής και εξαγωγής;

β. Θα χορηγήσει την άδεια η αρμόδια αρχή;

Απάντηση

α. Ο Α δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής και εξαγωγής. Ο έμπορος που πτωχεύει στερείται του δικαιώματος να ασκεί εμπορία. Το δικαίωμα αυτό το επανακτά, μόλις αποκατασταθεί.

β. Η απαγόρευση άσκησης εμπορίας δεν απευθύνεται μόνο στον έμπορο που πτώχευσε, αλλά και στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας αρχή. Συνεπώς, η αρμόδια αρχή οφείλει να απορρίψει την αίτηση του Α.

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντηση α: Ο Α δεν μπορεί να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα (2), στέρηση του δικαιώματος άσκησης εμπορίας από τον πτωχό (6), επανάκτηση δικαιώματος (6)

Απάντηση β: Ισχύς της απαγόρευσης και έναντι της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας αρχής (4), απόρριψη της αίτησης του Α (2).

(Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας - 4 Περιπτώσεις

7. Από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη (μεταφορέα) και του οδηγού (εργαζομένου) προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τους δύο.

Μπορείτε να απαριθμήσετε τις υποχρεώσεις του εργαζομένου;

Απάντηση

α. Παροχή εργασίας αυτοπροσώπως, στο τόπο, χρόνο και είδος εργασίας που συμφωνήθηκε.

β. Υποχρέωση επιμέλειας. Ο εργαζόμενος ευθύνεται για ζημιά που προκάλεσε στον εργοδότη από δόλο ή αμέλεια.

γ. Υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εντολές του εργοδότη εφόσον αυτές αφορούν την εργασία και δεν είναι παράνομες και ανήθικες.

δ. Υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας δηλ. να φροντίζει τα συμφέροντα της επιχείρησης και να μη μεταφέρει σε τρίτους τα επαγγελματικά μυστικά του εργοδότη.

Σημεία αξιολόγησης:

α.  (7) βαθμοί: παροχή εργασίας (3 βαθμοί), αυτοπροσώπως (1 βαθμός), τόπος (1 βαθμός), χρόνος (1 βαθμός), είδος εργασίας (1 βαθμός).

β. (4) βαθμοί: υποχρέωση επιμέλειας (2 βαθμοί), λοιπά (2 βαθμοί).

γ. (5) βαθμοί: υποχρέωση συμμόρφωσης (3 βαθμοί), αφορούν εργασία (1 βαθμός), παράνομες ανήθικες (1 βαθμός).

δ. (4) βαθμοί: υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας (3 βαθμοί), επεξηγήσεις (1 βαθμός).

8. Από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη (μεταφορέα) και του οδηγού (εργαζομένου) προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τους δυο.

Μπορείτε να απαριθμήσετε τις υποχρεώσεις του εργοδότη;

Απάντηση

α. Καταβολή των αποδοχών που συμφωνήθηκαν ή προβλέπονται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

β. Υποχρέωση πρόνοιας που περιλαμβάνει:

- την κοινωνική ασφάλιση του εργαζομένου

- την λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

- την ίση μεταχείριση κλπ.

γ. Χορήγηση των κανονικών αδειών, τήρηση των ωρών απασχόλησης

δ. Υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζομένου

Σημεία αξιολόγησης:

α. (6) βαθμοί

β. σύνολο (5) βαθμοί: υποχρέωση πρόνοιας (2 βαθμοί), κοινωνική ασφάλιση (1 βαθμός), υγιεινή και ασφάλεια (1 βαθμός), ίση μεταχείριση (1 βαθμός).

γ. (5) βαθμοί

δ. (4) βαθμοί

9. Οδηγός ΦΔΧ εργάζεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε.. Εργάζεται ήδη 10 χρόνια όταν η εργοδότρια εταιρεία τον απολύει ξαφνικά χωρίς να τον ειδοποιήσει και χωρίς να του πληρώσει τη νόμιμη αποζημίωση.

α) Τι δικαιώματα έχει ο οδηγός σ' αυτή την περίπτωση

β) Πως πρέπει να τα διεκδικήσει;

Απάντηση

α. Δικαιούται έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας καθώς και αποζημίωση.

β. Μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση εργασίας, και να ζητήσει τη μεσολάβηση της με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Επίσης δικαιούται να κάνει αγωγή στο Δικαστήριο για άκυρη απόλυση (έγινε χωρίς έγγραφο και χωρίς την προβλεπόμενη αποζημίωση). Η αγωγή αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ημέρα της απόλυσης.

Σημεία Αξιολόγησης:

α. (10) βαθμοί: έγγραφη καταγγελία (5 βαθμοί), αποζημίωση (5 βαθμοί)

β.(10) βαθμοί: επιθεώρηση (3 βαθμοί), δικαστήριο (3 βαθμοί), προθεσμία (4 βαθμοί)

10. Στη μεταφορική εταιρεία "ΦΑΕΘΩΝ ΕΠΕ" εργάζονται 12 οδηγοί που είναι μέλη του Σωματείου Οδηγών Νομού Αττικής. Πέντε (5) από τους οδηγούς αυτούς διεκδικούν αυξήσεις από την επιχείρηση που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ισχύει για τους οδηγούς ΦΔΧ αυτοκινήτων. Η εταιρεία αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημά τους. Αυτοί κάνουν 48ωρη απεργία.

α. Είναι νόμιμη ή όχι η απεργία τους και γιατί;

β. Αν όχι τι συνέπειες έχουν;

Απάντηση

α. Η απεργία τους είναι παράνομη γιατί δεν κηρύχθηκε από τη Συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία ανήκουν.

β. Η απουσία τους από την εργασία αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά και θεωρείται ως μονομερής αποχώρηση από την εργασία χωρίς αποζημίωση.

Σημεία αξιολόγησης:

α.  (10) βαθμοί: παράνομη (5 βαθμοί), δεν κηρύχθηκε από συνδικαλιστική οργάνωση (5 βαθμοί)

β. (10) βαθμοί: αντισυμβατική συμπεριφορά (5 βαθμοί), μονομερής αποχώρηση (5 βαθμοί).

(Δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου - 2 Περιπτώσεις

11. Ο Α.Β. που είναι οδικός μεταφορέας, υποβάλει δήλωση ΦΠΑ την 30η  Μαΐου για το α΄ τρίμηνο του έτους ποσού €1000,00 δεδομένου ότι από 1ης Μαρτίου έως και 22ης Μαΐου βρισκόταν συνεχώς στο εξωτερικό σε επαγγελματικά ταξίδια.  Ο οικονομικός έφορος της Δ.Ο.Υ. όπου υπεβλήθη η δήλωση επιβάλει πρόστιμο €300,00.

Μπορεί ο Α.Β. να ζητήσει απαλοιφή του προστίμου με αιτιολογία την απουσία του; Αν όχι, ποια ήταν η προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.; Είναι  σωστό το ποσό προστίμου;

Απάντηση

α.  Η αιτιολογία της απουσίας δεν γίνεται δεκτή.

β.  Ο Α.Β. έπρεπε να είχε αποδώσει τον ΦΠΑ του α΄ τριμήνου έως και την 20η Απριλίου.

γ.  (1)Το πρόστιμο που έπρεπε να του επιβληθεί είναι της τάξεως των 30,00 € (2)(1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης)

Σημεία αξιολόγησης:  α: 7βαθμοί,  β:7βαθμοί,  γ:(1) 5βαθμοί, (2)1βαθμός

12. Ο Α.Β. αγοράζει φορτηγό Δ.Χ. (όχημα με την άδειά του) από τον Γ.Δ. την 25η Οκτωβρίου (ημέρα μεταβίβασης).  Από την Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει το αυτοκίνητο ζητούν από τον Α.Β. να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας για το δ΄τρίμηνο του έτους και τον ΦΠΑ της αξίας του τιμολογίου που εξεδόθη καθώς και το ειδικό τέλος μεταβίβασης.  Ο Α.Β. αρνείται. Πράττει σωστά ή όχι και γιατί; Να ληφθεί υπόψη ότι ο Γ.Δ. έχει καταβάλει τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

Απάντηση

Α. Ο Α.Β. σωστά αρνείται να καταβάλει τα ποσά που του ζητά η Δ.Ο.Υ. γιατί:

1. (α)Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σε ετήσια βάση (όχι τριμηνιαία) (β)και ως προκαταβαλλόμενα είχαν πληρωθεί από τον Γ.Δ.

2. (α)Επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης  Δ.Χ. αυτοκινήτων (με την άδειά τους) δεν υπολογίζεται ΦΠΑ, αλλά  χαρτόσημο (β)που βαρύνει τον αγοραστή.

3. Το ειδικό τέλος μεταβίβασης βαρύνει τον πωλητή και βεβαιώνεται στο όνομά του από την Δ.Ο.Υ. 

Αξιολόγηση: Α:2βαθμοί, 1.α:3βαθμοί,1.β:3βαθμοί,    2.α:4βαθμοί, 2.β:2βαθμοί,    3.α:4βαθμοί,3.β:2βαθμοί

(Ε) Εμπορική Και Χρηματοοικονομική Διαχείριση Της Επιχείρησης - 2 Περιπτώσεις

13. Ο Ε.Ζ. εμφανίζεται την 15/11/2006 στην Εθνική Τράπεζα και ζητά να εισπράξει το αντίτιμο μιας επιταγής Τράπεζας Πειραιώς αξίας €1785,00 που έχει στα χέρια του με ημερομηνία έκδοσης 30/12/2006 και εκδότη τον Α.Β. σε διαταγή Γ.Δ. ο οποίος την έχει οπισθογραφήσει μεταβιβάζοντάς την στον Ε.Ζ.

       Είναι νόμιμη η κατοχή της επιταγής από τον Ε.Ζ.; Αν ναι μπορεί να την εισπράξει από το κατάστημα που απευθύνθηκε δεδομένου ότι η ημερομηνία έκδοσής της είναι μεταγενέστερη;

Απάντηση

Α. Ο Ε.Ζ. καλώς κατέχει την επιταγή αφού του έχει μεταβιβαστεί με οπισθογράφηση από τον Γ.Δ. , σε διαταγή του οποίου την είχε εκδώσει ο Α.Β.

Β.1. Ο Ε.Ζ. μπορεί να εισπράξει την επιταγή με την εμφάνισή της ανεξάρτητα αν η ημερομηνία έκδοσής της είναι μεταγενέστερη.

Β.2. Ο Ε.Ζ. για να μπορέσει να εισπράξει την επιταγή πρέπει να απευθυνθεί σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που είναι και η τράπεζα που χορήγησε το φύλο επιταγής στον εκδότη Α.Β..

Αξιολόγηση:   Α.  8βαθμοί,   Β.1. 6βαθμοί,   Β.2. 6βαθμοί

14. O A.B. οδικός μεταφορέας συμβάλλεται με την ΧΨ Leasing από την οποία μισθώνει με τριετή σύμβαση με δόσεις καταβλητέες ανά μήνα, όχημα το οποίο ταξινομεί και εκδίδει άδεια κυκλοφορίας ΔΧ με βάση το δικαίωμα που είχε από το προηγούμενο όχημα που κατείχε. Στην πράξη αποδεικνύεται  ότι το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί είναι υψηλό και ο Α.Β. δεν μπορεί να το πληρώσει. Τι δυνατότητες υπάρχουν για τον Α.Β. ώστε να απεμπλακεί από την δεινή θέση που βρίσκεται;

Απαντηση

Α. (1)Ο Α.Β. μπορεί να ζητήσει αλλαγή της σύμβασής του από τριετή σε τετραετή ή πενταετή, ώστε να μειωθεί το ποσό της μηνιαίας δόσης, (2)με την προϋπόθεση ότι έχει την δυνατότητα να καταβάλει το μίσθωμα που αναλογεί.

Β. (1)Εφόσον δεν έχει τέτοια δυνατότητα μπορεί να παραιτηθεί από την σύμβαση, (2)οπότε χάνει όσα μισθώματα έχει καταβάλει.

Γ.  (1)Μπορεί να προτείνει να διαδεχθεί την σύμβαση άλλος μισθωτής (2) με τον οποίο μπορεί να έλθει πιθανόν σε συμφωνία ώστε να εισπράξει απ αυτόν μέρος ή όλα τα μισθώματα που έως τώρα κατέβαλε.

Δ. (1)Τα παραπάνω μπορεί να γίνουν με σύμφωνη γνώμη της ΧΨ Leasing, (2) η οποία διατηρεί το δικαίωμα όταν ο μισθωτής δεν καταβάλει μισθώματα να καταγγείλει την σύμβαση και να αφαιρέσει το μίσθιο.

Αξιολόγηση: Α: (1):3βαθμοί,(2):2βαθμοί  -  Β: (1):3βαθμοί,(2):2βαθμοί  -  Γ:(1):3βαθμοί,(2):2βαθμοί  -  Δ: (1):3βαθμοί,(2):2βαθμοί

(ΣΤ) Πρόσβαση Στην Αγορά - 5 Περιπτώσεις

15. Οι Α και Β θέλουν να συστήσουν μαζί εταιρία οδικής μεταφοράς χημικών υγρών με φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) προκειμένου να διενεργούν μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, χωρίς όμως να διακινδυνεύσουν την προσωπική τους περιουσία.

α. Ποια θα πρέπει να είναι η νομική μορφή της εταιρίας μεταξύ των ΟΕ και  ΕΠΕ και γιατί;

β. Ποια η κατηγορία των φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) που πρέπει να τεθούν σε κυκλοφορία για το συγκεκριμένο είδος μεταφοράς; Μπορούν με αυτά τα φορτηγά αυτοκίνητα να εκτελούνται εθνικές και διεθνείς μεταφορές; 

γ. Ποιο ειδικό πιστοποιητικό απαιτείται για τον οδηγό και το όχημα για τη μεταφορά του συγκεκριμένου είδος;

Απάντηση

α. Η νομική μορφή της εταιρίας θα πρέπει να είναι ΕΠΕ ώστε οι εταίροι να μην διακινδυνεύσουν την προσωπική τους περιουσία.  Στην ΕΠΕ για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της  ενώ  στην ΟΕ οι εταίροι ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους και αλληλεγγύως μεταξύ τους (απεριόριστα και "εις ολόκληρον").

β. Η κατηγορία των ΦΔΧ της εταιρίας πρέπει να είναι βυτιοφόρα "χημικών υγρών". Με την κατηγορία αυτή φορτηγών δημόσιας χρήσης μπορούν να εκτελούνται εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Γ. Απαιτείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής κατάρτισης ADR για τον οδηγό και Πιστοποιητικό ADR του οχήματος.

Σημεία αξιολόγησης:

α: 12  βαθμοί (6 επιλογή, 6 αιτιολόγηση), β: 4 βαθμοί γ: 4 βαθμοί

16. Επιχείρηση οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων λειτουργεί υπό μορφή E.Π.Ε. Ο ένας εταίρος ο οποίος είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας αποχωρεί από την εταιρία.

α. Ποια η προθεσμία στην οποία η εταιρία θα πρέπει να βρει νέο κάτοχο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας(ΠΕΕ) και ποιες οι επιπτώσεις σε  περίπτωση μη ανεύρεσης;

β. Απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας μετά την αποχώρηση του εταίρου;

γ. Είναι δυνατή η εταιρική λειτουργία (π.χ. σύνταξη ισολογισμού) κατά τη διάρκεια της προσωρινής λειτουργίας χωρίς κάτοχο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.

Απάντηση

α. Η εταιρία πρέπει να βρει κάτοχο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας σε προθεσμία ενός έτους από την αποχώρηση, η οποία μπορεί να παραταθεί για 6 μήνες με απόφαση του οικείου νομάρχη. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης κατόχου ΠΕΕ, οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών δημόσιας χρήσης ανακαλούνται.

β. Απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Είναι δυνατή η εταιρική λειτουργία της γιατί ο κάτοχος του ΠΕΕ διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της εταιρίας και δεν είναι απαραίτητα ο διαχειριστής της εταιρίας.

 Σημεία αξιολόγησης:

α:10 βαθμοί (6 προθεσμία, 4 επιπτώσεις) β:2 βαθμοί,   γ:8 (2 απάντηση, 6 τεκμηρίωση απάντησης)

17. Μεταφορέας οδικών εμπορευματικών μεταφορών αποκτά φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). Κατά τη διάρκεια ταξιδιού, πριν λήξει η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης το αυτοκίνητο καταστρέφεται ολοσχερώς από πυρκαγιά.

α. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης λύεται ή εξακολουθεί;  

β. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο μεταφορέας και με ποια έγγραφα προκειμένου να ενεργοποιήσει το δικαίωμα κυκλοφορίας φορτηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου;

Απάντηση

α. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξακολουθεί και μετά την καταστροφή του μισθίου (φορτηγού).

β. Ο μεταφορέας πρέπει να ζητήσει την αντικατάσταση του οχήματος  προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά της αντικατάστασης και α)  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνει το γεγονός της ολοσχερούς καταστροφής καθώς και αν καταστράφηκαν μαζί το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας, οι πινακίδες και το βιβλιάριο μεταβολών β) βεβαίωση αρμόδιας κρατικής αρχής (ελληνικής ή ξένης) ή Ασφαλιστικής Εταιρίας ότι το όχημα καταστράφηκε σε ατύχημα με τρόπο που είναι αδύνατη η προσκόμιση έστω και του αποτυπώματος του αριθμού πλαισίου.

Σημεία αξιολόγησης:

α: 10 βαθμοί

β: Αίτημα αντικατάστασης 6 βαθμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής 4 βαθμοί

18. Οδικός μεταφορέας διενεργεί εθνική μεταφορά με φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης κοινού φόρτου διεθνών μεταφορών. Κατά τη μεταφορά Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου επιβάλει πρόστιμο και αφαιρεί τα στοιχεία κυκλοφορίας για δύο μήνες. Ο  ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι κακώς επιβλήθηκε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας.

α. Είναι νόμιμη η μεταφορά αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3446/2006;

β. Αν ναι, τι κυρώσεις επιφέρει;

γ. Περιγράψτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο μεταφορέας προκειμένου να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης.

Απάντηση

α. Σύμφωνα με ν. 3446/2006 προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση διενέργειας εθνικών μεταφορών με ΦΔΧ κατηγορίας διεθνών μεταφορών.

β. Ειδικότερα προβλέπεται πρόστιμο 1500 ευρώ στον ιδιοκτήτη ή μισθωτή του φορτηγού αυτοκινήτου.

γ. Ο μεταφορέας μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός τριών ημερών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης ενώπιον του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΝΑ όπου διαπιστώθηκε η παράβαση.

Αξιολόγηση:

α:4 βαθμοί

β:4 βαθμοί

γ: 12 βαθμοί

19. Δύο αδέρφια αποκτούν λόγω κληρονομιάς μεταφορική επιχείρηση οδικής μεταφοράς ευπαθών προϊόντων. 

α. Μπορούν να συνεχίσουν τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης αν κανένας από τους δύο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας; Αν ναι, αναφέρεται τον τρόπο και την προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσει η επιχείρηση άδεια οδικού μεταφορέα.

β. Οι κληρονόμοι επιθυμούν να αλλάξουν το είδος μεταφορικού έργου και να διενεργούν μεταφορές υγρών καυσίμων αντικαθιστώντας τα οχήματά τους με βυτιοφόρα υγρών καυσίμων. Έχουν τη δυνατότητα αυτή; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.

Απάντηση

α. Οι κληρονόμοι μπορούν να συνεχίσουν τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης προσωρινά χωρίς άδεια οδικού μεταφορέα για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αποδοχής της κληρονομιάς με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για  ένα ακόμα εξάμηνο. Επίσης, μπορούν να ορίσουν άλλο άτομο που θα διευθύνει μόνιμα και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης, ο οποίος θα είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, προκειμένου η επιχείρηση να αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. 

β. Η μετατροπή των ΦΔΧ αυτοκινήτων σε βυτιοφόρα υγρών καυσίμων - θερμής ασφάλτου δεν είναι δυνατή γιατί υπάρχει περιορισμός στην μετατροπή οποιασδήποτε κατηγορίας ΦΔΧ στην κατηγορία "υγρών καυσίμων - θερμής ασφάλτου".

Σημεία αξιολόγησης:

α. 12: ορισμός άλλου προσώπου (4) προσωρινή λειτουργία (4) μέγιστη διάρκεια προσωρινής λειτουργίας (4).

β. απάντηση (4), τεκμηρίωση (4).

(Ζ) Τεχνικά Πρότυπα Και Εκμετάλευση - 4 Περιπτώσεις

20. Κατά τη διάρκεια δρομολογίου και συγκεκριμένα την 16.00 μμ ο αναλογικός ταχογράφος διαξονικού φορτηγού με οδηγό τον Α έπαθε ζημιά στο δρόμο. Ο Α αποφασίζει να τον επισκευάσει αμέσως. Το εγκεκριμένο συνεργείο επισκευής του ταχογράφου από εκεί που βρίσκεται το φορτηγό απέχει μιάμιση ώρα δρόμο ενώ το συνεργείο χρειάζεται μία ώρα για να επισκευάσει τον ταχογράφο.

α. Σε τι ενέργειες ακριβώς πρέπει να προβεί ο Α αναφορικά με την βλάβη του ταχογράφου;  Περιγράψτε αναλυτικά την διαδικασία

β. Κατά την επισκευή ο τεχνίτης αφαιρεί τον ταχογράφο από το όχημα τον επισκευάζει και τον επανατοποθετεί. Τι πρέπει να προσέξει ο Α αναφορικά με ενέργειες - διαδικασία που πρέπει να προβεί ο τεχνίτης του συνεργείου πέραν της επισκευής του ταχογράφου;

Απάντηση

α1.Πρέπει να μεταβεί στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα,

α2.Εκεί να δηλώσει την βλάβη και να εφοδιαστεί σχετική βεβαίωση.

α3. Πρέπει να σημειώσει στην πίσω πλευρά του αναλογικού δίσκου του ταχογράφου στο διάγραμμα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του.  α4.Συγκεκριμένα από 16.00 μέχρι 17.30 μαυρίζει τα "κουτάκια" της οδήγησης , από 17.30 μέχρι 18.30 μαυρίζει "τα κουτάκια" του συνεργείου.

β1.Ο τεχνίτης θα πρέπει να τοποθετήσει νέες σφραγίδες με τον κωδικό του σε όλα εκείνα τα σημεία που αποσφράγισε για να κάνει την επισκευή.

β2. Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθεί νέα βεβαίωση ταχογράφου που ο Α πρέπει να φέρει μαζί του (αντικαθιστώντας την παλιά)

Σημεία αξιολόγησης:

α1. Μετάβαση Αστυνομία (4)

α2. Βεβαίωση αστυνομίας (2) ,

α3. Ανάγκη σημείωσης στο πίσω μέρος (4)

α4. Ακριβής περιγραφή της διαδικασίας (2)

β1. Νέες σφραγίδες (4) ,

β2. έκδοση νέας βεβαίωσης (4)

21. Το φορτηγό του Α "περνάει" ΚΤΕΟ δέκα ημερολογιακές ημέρες μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο ΔΤΕ. Το όχημα έχει κάρτα ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) που εκδόθηκε μόλις ένα μήνα πριν. Στο ΚΤΕΟ του "σημειώνουν" αρκετές ελλείψεις, μεταξύ των οποίων και υπερβολικές εκπομπές καυσαερίων.

α. Επειδή το φορτηγό καθυστέρησε να ελεγχθεί, θα έχει καμιά "ποινή" από το ΚΤΕΟ και αν ναι ποια και για ποιο λόγο η ποινή ανέρχεται σε ποίο το ύψος;

β. Τι θα συμβεί με την ΚΕΚ του φορτηγού; συνεχίζει να ισχύει;  αν ναι για πόσο καιρό; Αν όχι o A τι πρέπει να κάνει πότε και πού ;

γ. Πρέπει το φορτηγό να επανελεγχθεί από το ΚΤΕΟ και αν ναι πότε ;

δ. Ο Α πρέπει σε αυτό το διάστημα να προβεί σε κάποια ενέργεια ; επιτρέπεται να εκτελεί δρομολόγια αυτό το φορτηγό;

Απάντηση

α. Εφόσον το φορτηγό προσκομίστηκε για έλεγχο με καθυστέρηση μικρότερη των 15 ημερών τότε καταβάλει συνολικά μιάμιση φορά το προβλεπόμενο για τον αρχικό έλεγχο ειδικό τέλος (δηλαδή προσαυξημένο 50%)

β.H KEK ακυρώνεται από το ΚΤΕΟ, επειδή ευρέθησαν υπερβολικά καυσαέρια και ο Α πρέπει εντός δέκα ημερών να επισκευάσει το φορτηγό ώστε οι  εκπομπές να μην υπερβαίνουν τα όρια, και να εφοδιαστεί με νέα ΚΕΚ από κάποιο εξουσιοδοτημένο από το ΥΜΕ (για την έκδοση ΚΕΚ) συνεργείο.

γ. Το φορτηγό πρέπει να επανελεγχθεί στο ΚΤΕΟ εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργεια του αρχικού ελέγχου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο Α πρέπει να φροντίσει για την "επισκευή" του φορτηγού προς διόρθωση των σοβαρών ελλείψεων και

δ. Επιτρέπεται αυτό το χρονικό διάστημα ( των 20 ημερών) να εκτελεί δρομολόγια διασφαλίζοντας βέβαια την οδική ασφάλεια του φορτηγού.

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντησης α.

α1. Σωστό ειδικό τέλος (2) ,

α2. Σωστή αιτιολόγηση (4)

Απάντησης β.

β1. Ακύρωση ΚΕΚ (2) ,

β2. Χρονικό διάστημα (4) ,

β3. Εξουσ. Συνεργείο έκδοσης (2)

Απάντησης γ.

γ1.  20 μέρες επανελέγχου (2),

γ2. επισκευή λεωφορείου (2),

Απάντησης δ.

δ1. επιτρέπεται η κυκλοφορία (2)

22. Βυτιοφόρο όχημα Δ.Χ που μεταφέρει 5.000 λίτρα κηροζίνης, κινείται στον οδικό άξονα Βόλου-Θεσσαλονίκης. Αστυνομικό όχημα το πλησιάζει και οι επιβαίνοντες αστυνομικοί δίνουν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Α. Πώς πρέπει να αντιδράσει ο οδηγός;

Β. Τι δικαιολογητικά πρέπει να επιδειχθούν αναφορικά με το όχημα και τον οδηγό;

Απάντηση

Α. Το φορτηγό θα πρέπει να σταματήσει για έλεγχο μόνο σε πάρκινγκ, και όχι σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου.

Β. Ο οδηγός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τα εξής έγγραφα:

         * Πιστοποιητικό ADR οχήματος εν ισχύ

         * Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ADR για τον οδηγό, εν ισχύ

         * Έγγραφο μεταφοράς ADR

         * Δελτίο αντιμετώπισης ατυχήματος

         * Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

         * Επαγγελματική άδεια οδήγησης

         * Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)

         * Κάρτα ελέγχου καυσαερίων οχήματος (ΚΕΚ)

Αξιολόγηση:

Απάντηση Α: 12 βαθμοί

Απάντηση Β: 8 βαθμοί (η κάθε επιμέρους απάντηση 1 βαθμός π.χ. Πιστοποιητικό ADR οχήματος εν ισχύ 1 βαθμός κ.τ.λ)

23. Ο ιδιοκτήτης Α τριαξονικού φορτηγού εθνικών μεταφορών με ABS που ταξινομήθηκε για πρώτη φορά το 1995 θέλει να προσθέσει άξονα στο φορτηγό του,  για να μεταφέρει περισσότερο φορτίο .

α. Επιτρέπεται η διασκευή και με τι όρους ;

β. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθεί  ;

γ. Ποια διαδικασία πρέπει ακολουθήσει ο Α προκειμένου να "νομιμοποιηθεί" η διασκευή  της πρόσθεσης άξονα ;

δ. Τι βασικές απαιτήσεις πρέπει να έχει ο άξονας που θα προστεθεί ;

ε. Υφίστανται επιπλέον απαιτήσεις για τον άξονα επειδή το όχημα διαθέτει ABS

Απάντηση

α. Το όχημα επειδή έχει παρέλθει δεκαετία από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου προτού προβεί στην διασκευή.

β. Υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη σχετική μελέτη στην Υπηρεσία Μεταφορών που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού.

γ. Η Υπηρεσία Μεταφορών εγκρίνει την μελέτη και τη διαβιβάζει στο οικείο ΚΤΕΟ προκειμένου να ελεγχθεί το αυτοκίνητο και η διασκευή σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Το ΚΤΕΟ διαβιβάζει σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου και εφόσον η διασκευή είναι σύμφωνα με την μελέτη. Στη συνέχεια η Υπηρεσία Μεταφορών εκδίδει νέα άδεια που αναφέρει πλέον το όχημα ως τετραξονικό.

δ. Ο άξονας πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και

ε. Ο νέος άξονας πρέπει να συνεργάζεται με το σύστημα ABS που διαθέτει το φορτηγό

Σημεία αξιολόγησης:

Απάντησης α.

α1. Ανάγκη για ισχύον Δελτίο Τεχνικού ελέγχου (4).

α2. Αιτιολογία δεκαετίας (2)

Απάντησης β.

β1. Υποβολή μελέτης στην ΥΜ (4),

Απάντησης γ.

γ1 . διαβίβαση στο ΚΤΕΟ (2)

γ2. έλεγχος στο ΚΤΕΟ (2),

γ3. έκδοση νέας άδειας από ΥΜ (2)

Απάντησης δ.

δ1. Αξονας καινούργιος (2),

Απάντησης ε. ε1. συνεργασία με ABS (2)

(Η) Οδική Ασφάλεια - 1 Περίπτωση

24. Σε ορισμένες περιπτώσεις φορτηγά οχήματα φορτώνονται με φορτίο, που πολλές φορές ξεπερνά κατά πολύ το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του οχήματος. Η Τροχαία Λαμίας σταματά για έλεγχο 3 φορτηγά και διαπιστώνει ότι:

Α. Το πρώτο φορτηγό (διαξονικό) ήταν υπερφορτωμένο κατά 5%

Β. Το δεύτερο φορτηγό (τριαξονικό) ήταν υπερφορτωμένο κατά 10%

Γ. Το τρίτο φορτηγό (τετραξονικό) ξεπερνούσε σε υπερφόρτωση το 20%

α. Ποιες ποινές επιβάλλονται κατά περίπτωση;

β. Ποιος πληρώνει τα πρόστιμα;

Απάντηση

Α. Στην πρώτη περίπτωση (διαξονικό) το πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Στην δεύτερη περίπτωση (τριαξονικό) το πρόστιμο είναι 60 ευρώ και στην τρίτη περίπτωση (τετραξονικό) το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για 4 μήνες.

Β. Το πρόστιμο στις περιπτώσεις Α και Β πληρώνουν ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής του οχήματος ενώ στην περίπτωση Γ και ο οδηγός και ο υπεύθυνος φόρτωσης.

Αξιολόγηση:

Απάντηση α: 15 βαθμοί (5 βαθμοί η κάθε υποπερίπτωση)

Απάντηση β: 5 βαθμοί