ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 

1η Περίπτωση

 

1. Διεθνής οδικός μεταφορέας διοργανώνει πενθήμερη έκτακτη τουριστική μεταφορά στη Ρώμη μέσω Ηγουμενίτσας - Μπάρι. Ποια είναι, γενικά, τα έγγραφα που θα πρέπει να φροντίσει να ευρίσκονται επί του οχήματος ή να φέρει ο οδηγός ώστε να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση ελέγχου από κάθε αρμόδια αρχή, οπουδήποτε και αν γίνει;

            Αναφέρατε όλα τα έγγραφα - παραστατικά ακόμη και αν προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ.

Απάντηση

Τα ελεγχόμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

     Άδειας οδήγησης του οδηγού / των οδηγών κατηγορίας Δ,

     Άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου,

     Ασφαλιστήριο οχήματος με επέκταση της ασφάλισης για την Ιταλία (πράσινη κάρτα),

      Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου του λεωφορείου,

      Ισχύουσα κάρτα ελέγχου καυσαερίων,

      Φύλλα ταχογράφων των τελευταίων δεκαπέντε ημερών ή ψηφιακές κάρτες των οδηγών,

      Βεβαίωση ταχογράφου,

      Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας,

      Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας κοινοτικής άδειας του άρθρου 3α του κανονισμού 684/92/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 11/98/ΕΚ,

     Ορθά συμπληρωμένο φύλλο του βιβλίου εκτάκτων διαδρομών Ε.Ε. (του κανονισμού 2121/98/ΕΚ).

 

Σημεία αξιολόγησης:

   Άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας (2 μονάδες),

   Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου (2 μονάδες),

   Ασφαλιστήριο οχήματος (2 μονάδες) με επέκταση της ασφάλισης (1 μονάδα),

   δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος (1 μονάδα),

   κάρτα καυσαερίων (1 μονάδα),

   φύλλα ταχογράφων ή ψηφιακές κάρτες οδηγών (3 μονάδες / αρκεί η μία από τις δύο απαντήσεις),

   βεβαίωση ταχογράφου (1 μονάδα)

   βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (1 μονάδα)

   αντίγραφο κοινοτικής άδειας (3 μονάδες),

   φύλλο εκτάκτων διαδρομών Ε.Ε. (3 μονάδες)  

2η Περίπτωση


2. Επιχειρηματίας επιθυμεί να εξυπηρετήσει διεθνή μεταφορά από την Αθήνα στη Βενετία (Ιταλία). Η μέση ταχύτητα κίνησης του λεωφορείου στην Ελλάδα είναι 75 χλμ/ώρα ενώ στην Ιταλία είναι 80 χλμ/ώρα. Οι χιλιομετρική απόσταση μεταξύ Αθήνας - Ηγουμενίτσας είναι 487 χιλιόμετρα και Ancona - Βενετία είναι 420 χιλιόμετρα, ενώ η θαλάσσια διαδρομή, κατά την οποία ο οδηγός έχει στη διάθεση του καμπίνα, διαρκεί 18 ώρες.

α) Είναι δυνατόν η διαδρομή να πραγματοποιηθεί από έναν οδηγό ή απαιτούνται για την πραγματοποίηση της μεταφοράς αυτής υποχρεωτικά δύο οδηγοί;

β) Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί (Οι στάσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μόνο στις αναφερόμενες στον πίνακα, πόλεις).

  Πόλεις              Απόσταση         Επιμέρους Χρόνος                     Συνολικός

                                                                                                 Χρόνος

  Αθήνα               0                      …….                                          0:00'

  Ρίο                   225                    3:00                                         3:00

             Διάλειμμα ……..λεπτών  (να συμπληρωθεί)

  Βόνιτσα           337                    1:30                                          ……….

             Διάλειμμα ……..λεπτών  (να συμπληρωθεί)

  Ηγουμενίτσα    487                     ……                                          ……….

              Θαλάσσια Διαδρομή 18 ωρών

  Ancona             0                        ……                                          ……….

  Rimini              120                     1:3                                           ……….

               Διάλειμμα ……..λεπτών  (να συμπληρωθεί)

  Bologna         280                  2:00                                               ……….

  Padova          360                  ……                                                ……….

                Διάλειμμα ……..λεπτών  (να συμπληρωθεί)

  Βενετία            420                 0:45                                              ……….

Απάντηση

α) Δεδομένου ότι με βάση τη μέση ωριαία ταχύτητα η συνεχόμενη κίνηση του λεωφορείου δεν υπερβαίνει τις 9 ώρες ούτε στην ελληνική επικράτεια (με 9 ώρες το λεωφορείο θα διένυε 9 Χ 75 = 675 χιλιόμετρα), ούτε στην Ιταλική επικράτεια (9 Χ 80 = 720 χιλιόμετρα), ενώ κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας διαδρομής ο οδηγός αναπαύεται, απαιτείται ένας οδηγός.  

β) Ο πίνακας συμπληρωμένος:

Πόλεις              Απόσταση         Επιμέρους Χρόνος                   Συνολικός

                                                                                              Χρόνος

  Αθήνα              0                     …….                                         0:00'

  Ρίο                   225                  3:00                                         3:00

             Διάλειμμα   15  λεπτών 

  Βόνιτσα           337                 1:30                                           4:45

             Διάλειμμα    30  λεπτών 

  Ηγουμενίτσα   487                  2:00                                          7:15

              Θαλάσσια Διαδρομή

  Ancona            0                                                                     25:15

  Rimini             120                1:30                                            26:45

               Διάλειμμα   15    λεπτών 

  Bologna           280                2:00                                           29:00

  Padova            360                1:00                                           30:00

                Διάλειμμα    30    λεπτών 

  Βενετία            420               0:45                                            31:15


Σημεία αξιολόγησης:
α) Απαιτούμενος αριθμός οδηγών: 7 μονάδες

β) Πρόγραμμα δρομολογίου (πίνακας): 13 μονάδες (κάθε πεδίο 1 μονάδα) - οι χρόνοι ανάπαυσης των οδηγών είναι σωστοί ακόμη και αν σημειωθούν μεγαλύτεροι χρόνοι στάσεων


3η Περίπτωση

3. Η υφαντουργική βιοτεχνία PULLOVER Α.Ε., με έδρα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, μετεγκαθίσταται στο Σαντάνσκι της Νότιας Βουλγαρίας, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει έναν κορμό 50 Ελλήνων εργαζομένων της (εργάτες υψηλής εμπειρίας και επόπτες). Για το σκοπό αυτό απευθύνεται σε μεταφορική επιχείρηση για να αναθέσει την ημερήσια μεταφορά των εργαζομένων αυτών στις νέες της εγκαταστάσεις.

α) Πως ονομάζεται η διεθνής αυτή (καθημερινή) μεταφορά των Ελλήνων εργαζομένων στη νέα έδρα της βιοτεχνίας;

β) Η βιοτεχνία αρχικά απευθύνεται στην ελληνική τουριστική επιχείρηση οδικών μεταφορών TRAVEL O.Ε., η οποία διαθέτει άδεια διεθνούς μεταφορέα επιβατών. Είναι δυνατή η εξυπηρέτηση αυτής της μεταφοράς από τη συγκεκριμένη εταιρεία; Αν όχι, σε τι είδους μεταφορική επιχείρηση θα πρέπει να απευθυνθεί η βιοτεχνία;

γ) Με ποιον τρόπο θα νομιμοποιείται μία μεταφορική επιχείρηση να εξυπηρετεί αυτή τη μεταφορά των εργαζομένων;

δ) Έχει σημασία αν η μεταφορική επιχείρηση που αναλαμβάνει τη μεταφορά είναι ελληνική ή βουλγαρική, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση της μεταφοράς;

ε) Θα μπορούσε η ως άνω Α.Ε. να εξυπηρετήσει τη μεταφορά με τη χρήση ιδιόκτητου λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού;    

Απάντηση

α) Η μεταφορά αυτή καλείται "ειδική τακτική γραμμή".

β) Όχι, οι διεθνείς μεταφορές γενικά δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν από Τ.Ε.Ο.Μ.

Η επιχείρηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε γραφείο γενικού τουρισμού.

γ) Το γραφείο γενικού τουρισμού θα πρέπει να αποκτήσει άδεια τακτικής γραμμής.

δ) Όχι. Η συγκεκριμένη διεθνής τακτική γραμμή μπορεί κάλλιστα να εξυπηρετηθεί και από βουλγαρική μεταφορική εταιρεία.

ε) Ναι, εφόσον το λεωφορείο οδηγείται από μέλος του προσωπικού της Α.Ε. και η εταιρεία αποκτήσει σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Σημεία αξιολόγησης:

α) 4 μονάδες, β) 4 μονάδες γ) 4 μονάδες δ) 4 μονάδες, ε) 4 μονάδες

4η Περίπτωση


4. Γραφείο γενικού τουρισμού με έδρα στα Ιωάννινα επιθυμεί το καλοκαίρι του 2007 να διοργανώνει εκδρομές για δεκαήμερες διακοπές στο Ντουμπρόβνικ (Κροατία) με λεωφορεία ιδοκτησίας της. Συγκεκριμένα η επιχείρηση σκοπεύει να μεταφέρει τους εκδρομείς στο Ντουμπρόβνικ, ακολούθως το λεωφορείο να επιστρέφει στα Ιωάννινα και να μεταβαίνει ξανά στο Ντουμπρόβνικ στο τέλος του δεκαημέρου για την παραλαβή των επιβατών.

α) Είναι δυνατή η διοργάνωση αυτής της μεταφοράς, συνολικά, από το γραφείο; Αν όχι, πως θα έπρεπε να εξυπηρετηθεί;

β) Πως χαρακτηρίζεται το είδος αυτής της μεταφοράς;

γ) Ποιo κείμενο της νομοθεσίας μεταφορών έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση;

δ) Ποια είναι, γενικά, τα έγγραφα ταξιδίου που θα πρέπει να ευρίσκονται επί του οχήματος σε κάθε σκέλος της μεταφοράς (μετάβαση και επιστροφή εφόσον την εξυπηρετήσει το ίδιο γραφείο);

Απάντηση

α) Ναι, είναι δυνατή.

β) Η μεταφορά αυτή καλείται "διεθνής έκτακτη μεταφορά".

γ) Έχει εφαρμογή η πολυμερής Συμφωνία INTERBUS.

δ) Διαδρομή μετάβασης: Ορθά συμπληρωμένο φύλλο ελέγχου (έγγραφο ταξιδίου) της Συμφωνίας INTERBUS. Διαδρομή επιστροφής: Νέο φύλλο ελέγχου καθώς και το φύλλο ελέγχου της διαδρομής μετάβασης. Οι επιβάτες των δύο σκελών της μεταφοράς θα πρέπει να συμπίπτουν.  

Σημεία αξιολόγησης:

α) 4 μονάδες, β) 4 μονάδες γ) 4 μονάδες δ) 8 μονάδες

5η Περίπτωση


5. Το γραφείο γενικού τουρισμού EXCURSIONS Ε.Ε. διαθέτει δύο τουριστικά λεωφορεία: ένα που ταξινομήθηκε ως καινουργές στην Ελλάδα την 31/1/1993 και ένα που αγοράστηκε μεταχειρισμένο από τη Γερμανία (κυκλοφορία στη Γερμανία στις 10/12/1989) και ταξινομήθηκε στην Ελλάδα στις 23/1/1997.

α) Ποια είναι η ημερομηνία απόσυρσης από την κυκλοφορία του κάθε λεωφορείου;

β) Μπορεί να τα χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση, την ερχόμενη τριετία, τακτικής γραμμής μεταξύ Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης;

γ) Μπορεί να τα χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση, την ερχόμενη τριετία, εκδρομών στην Κωνσταντινούπολη;

Απάντηση

α) Το πρώτο αποσύρεται την 1/1/2016. Το δεύτερο την 10/12/2012.

β) Ναι, στις τακτικές γραμμές δεν ορίζεται διαφορετικό όριο επιτρεπόμενο όριο ηλικίας από το προβλεπόμενο στην εθνική νομοθεσία (ν. 2446/96).

γ) Τα λεωφορεία που ταξινομήθηκαν μεταξύ 1/1/1988 έως 31/12/1989 χρησιμοποιούνται μέχρι την 31/12/2007. Μετά την 1/1/2008 χρησιμοποιούνται τα λεωφορεία που ταξινομήθηκαν μετά από την 1/1/1990. Από την 1/1/2010 χρησιμοποιούνται τα λεωφορεία που ταξινομήθηκαν από 1/10/1993 και έπειτα.

Επομένως το πρώτο λεωφορείο μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς πρόβλημα έως την 31/12/2009 ενώ το δεύτερο λεωφορείο μπορεί να χρησιμοποιείται έως την 31/12/2007.    

Σημεία αξιολόγησης:

α) 7 μονάδες, β) 4 μονάδες, γ) 9 μονάδες. Η ορθή απάντηση στο (γ) διαφοροποιείται ανάλογα με την ημερομηνία των εξετάσεων (εντός του έτους 2007 ή μετέπειτα).

6η Περίπτωση

6. α) Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός οδηγών που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς από τη Θεσσαλονίκη στη Σόφια Βουλγαρίας (10 ώρες οδήγησης);

β) Διαφοροποιείται η απάντηση σας στην περίπτωση που η μεταφορά γίνει από τη Θεσσαλονίκη στο Βουκουρέστι (19 ώρες οδήγησης);

γ) Τι μπορείτε να πείτε για την περίπτωση που το λεωφορείο αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη και φθάνει στο Κίεβο (32 ώρες οδήγησης);

Να θεωρηθεί, σε κάθε περίπτωση, ότι το λεωφορείο διαθέτει κατάλληλο χώρο για την ξεκούραση των οδηγών.

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας σε κάθε ερώτημα.

Απάντηση

α) Ο ελάχιστος αριθμός οδηγών είναι ένας καθώς ο ημερήσιος επιτρεπόμενος χρόνος οδήγησης (9 ώρες) είναι δυνατόν να παρατείνεται σε 10 ώρες, δύο φορές την εβδομάδα.

β) Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται δύο οδηγοί καθώς ο πρώτος οδηγός μετά από 10 το πολύ ώρες οδήγησης θα πρέπει να αναπαυθεί για 11 ώρες (οι οποίες είναι δυνατόν να μειωθούν σε 9, που είναι η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης).

γ) Δεδομένου του γεγονότος ότι κατά την περίοδο οδήγησης του 2ου οδηγού (9-10 ώρες συν 45' διάλειμμα), ο 1ος οδηγός είναι ελεύθερος να αναπαυθεί, μπορεί στη συνέχεια ο πρώτος οδηγός να συνεχίσει το ταξίδι κ.ο.κ.

Επομένως και στην περίπτωση αυτή απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον δύο οδηγοί.    

Σημεία αξιολόγησης:

α) 4 μονάδες, β) 7 μονάδες, γ) 9 μονάδες.

Εφόσον η απάντηση στο (γ) αναφέρει μεγαλύτερο αριθμό οδηγών (δηλαδή 3) βαθμολογείται με 2 μονάδες.

7η Περίπτωση

7. Τουριστικό λεωφορείο, το οποίο φέρει αναλογικό ταχογράφο, αναχωρεί την Παρασκευή το πρωί για εκδρομή στην Ιβηρική χερσόνησο. Ο οδηγός του απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (είναι υπάλληλος) του γραφείου γενικού τουρισμού που διοργανώνει την εκδρομή.

α) Την Τετάρτη στη Βαρκελώνη υφίσταται έλεγχο από τις τοπικές αρχές και ο οδηγός παρουσιάζει τα φύλλα ταχογράφου από την Παρασκευή που αναχώρησε το λεωφορείο έως την ημέρα του ελέγχου (Τετάρτη). Μπορούν οι αρχές ελέγχου να βεβαιώσουν παράβαση της κοινωνικής νομοθεσίας μεταφορών (έλλειψη φύλλων ταχογράφου);

Πόσα φύλλα θα πρέπει να παρουσιάζουν κατ' ελάχιστο οι οδηγοί κατά τον έλεγχο;

β) Στο φύλλο της Κυριακής διαπιστώνεται οδήγηση επί πεντάωρο χωρίς διακοπή. Μπορούν οι αρχές ελέγχου να βεβαιώσουν, ετεροχρονισμένα, την παράβαση και γιατί;

γ) Έστω ότι το όχημα διαθέτει ψηφιακό ταχογράφο ο οποίος είναι ενεργοποιημένος αλλά όχι βαθμονομημένος. Ο οδηγός έχει τοποθετήσει κανονικά την κάρτα του στον ταχογράφο. Μπορούν οι αρχές ελέγχου να βεβαιώσουν παράβαση και γιατί; 

Απάντηση

 α) Ναι, γιατί βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας (άρθρο 15, παρ. 7 του κανονισμού 3821/85 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 561/2006), ο οδηγός οφείλει να παρουσιάσει τα φύλλα ταχογράφου της τρέχουσας εβδομάδας (η εβδομάδα θεωρείται ότι ξεκινά από την 0:00 της Δευτέρας) καθώς και τα φύλλα των τελευταίων 15 ημερών που χρησιμοποίησε ο οδηγός (των τελευταίων 28 ημερών μετά την 1/1/2008).

β) Ναι, μπορούν βάσει των καταγραφών στα φύλλα ταχογράφου που υποχρεούται να παρουσιάζει ο οδηγός κατά τον έλεγχο. Η οδήγηση επί πέντε ώρες συνεχόμενα αποτελεί παράβαση του κανονισμού (ΕΟΚ) 3820/85 και του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 που τον αντικατέστησε καθώς η μέγιστη επιτρεπόμενη συνεχόμενη διάρκεια οδήγησης ορίζεται σε 4 ώρες και 30 λεπτά (4:30 ώρες).

γ) Ναι, καθώς η βαθμονόμηση του ψηφιακού ταχογράφου διασφαλίζει την ακρίβεια των δεδομένων που καταγράφονται.

Σημεία αξιολόγησης:

α) 9 μονάδες, β) 6 μονάδες, γ) 5 μονάδες.

8η Περίπτωση


8. α) Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύουν αίτηση για άδεια τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ της Αθήνας και της Μονάχου (Γερμανία), βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 2121/98, πέραν δηλαδή αυτών που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία;

β) Πως διαφοροποιούνται αυτά τα δικαιολογητικά εάν πρόκειται για αίτηση για την ανανέωση άδειας τακτικής γραμμής;

Απάντηση

(α)

(1) τυποποιημένη αίτηση του κανονισμού (ΕΚ) 2121/98

(2) ωράριο του δρομολογίου (πίνακα),

(3) τα κόμιστρα

(4) επικυρωμένο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας

(5) χάρτη όπου είναι σημειωμένη η διαδρομή και τα σημεία στάσεων για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

 (6) Πρόγραμμα οδήγησης για να μπορεί να ελεγχθεί η συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία.

(7) Εκτίμηση των αναμενόμενων οικονομικών στοιχείων εκμετάλλευσης του δρομολογίου στηριγμένη σε πραγματικά στοιχεία ή, στην περίπτωση αίτησης για ανανέωση άδειας τακτικής γραμμής, απολογιστικά οικονομικά στοιχεία εκμετάλλευσης.

(β)

Στην  περίπτωση αίτηση για ανανέωση άδειας τακτικής γραμμής το σημείο (7) θα πρέπει να περιλαμβάνει απολογιστικά οικονομικά στοιχεία εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης γραμμής (μεταφερθέντες επιβάτες)

Σημεία αξιολόγησης:

α): (1) 1 μονάδα, (2) 2 μονάδες, (3) 2 μονάδες, (4) 3 μονάδες, (5) 2 μονάδες , (6) 3 μονάδες, (7) 3 μονάδες.

β) 4 μονάδες

9η Περίπτωση

9. Ελληνική μεταφορική επιχείρηση εξυπηρετεί διεθνή τακτική γραμμή μεταξύ Αθήνας και Βιέννης (1 εβδομαδιαίο δρομολόγιο) με το μοναδικό τουριστικό λεωφορείο ιδιοκτησίας της. Κάποια δεδομένη στιγμή η επιχείρηση αντιμετωπίζει αυξημένο ενδιαφέρον από επιβάτες για τη συγκεκριμένη γραμμή (70 κρατήσεις θέσεων).

α) Μπορεί η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει πρόσθετο μισθωμένο λεωφορείο για την εξυπηρέτηση των επιβατών; Αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις;

β) Έστω ότι η επιχείρηση παρατηρεί εξακολούθηση του αυξημένου ενδιαφέροντος και εξετάζει τη μόνιμη αύξηση του αριθμού των εβδμαδιαίων δρομολογίων. Είναι δυνατή η μόνιμη αύξηση του αριθμού των δρομολογίων και πως; Ποιες αρχές θα πρέπει να συναινέσουν;

γ) Η επιχείρηση θεωρεί ότι θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της η πραγματοποίηση στάσης για αποβίβαση (ή επιβίβαση) επιβατών στο Μιλάνο της Ιταλίας; Είναι δυνατή η μετατροπή της γραμμή σε Αθήνα - Μιλάνο - Βιέννη; Ποιες αρχές θα πρέπει να συναινέσουν;

Απάντηση

α) Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόσθετο μισθωμένο όχημα αρκεί να εξασφαλίσει ότι εντός αυτού του οχήματος θα βρίσκονται:

- αντίγραφο της άδειας της τακτικής γραμμής Αθήνα - Βιέννη

- αντίγραφο της σύμβασης της επιχείρησης που εξυπηρετεί την τακτική γραμμή Αθήνα - Βιέννη με αυτή την επιχείρηση που διαθέτει το συμπληρωματικό όχημα

- επικυρωμένο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας που έχει χορηγηεί στην επιχείρηση που εξυπηρετεί την τακτική γραμμή Αθήνα - Βιέννη.

β) Η επιχείρηση μπορεί με αίτηση της να ζητήσει από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ελλάδας (χώρα εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης) την αύξηση του αριθμού των δρομολογίων, τροποποίηση που θεωρείται δευτερεύουσα βάσει του άρθρου 8, παρ. 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 684/92, όπως ισχύει. Εφόσον το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών συναινέσει (εξετάζεται αν η επιχείρηση διαθέτει τον απαιτούμενο στόλο ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων), η επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετεί τη γραμμή με αυξημένο αριθμό δρομολογίων (δεν απαιτείται να συναινέσουν οι αρμόδιες αρχές της Ιταλίας και Αυστρίας - απλώς ενημερώνονται από το ελληνικό Υπουργείο).

γ) Η επιχείρηση μπορεί με αίτηση της να ζητήσει από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ελλάδας (χώρα εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης) την προσθήκη στάσης στο έδαφος της Ιταλίας. Στην περίπτωση αυτή, που δεν αποτελεί δευτερεύουσα τροποποίηση των όρων εκμετάλλευσης της γραμμής, θα πρέπει να συναινέσει εκτός από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ελλάδας και τα αντίστοιχα Υπουργεία της Ιταλίας και Αυστρίας. Εφόσον συναινέσουν οι αρμόδιες αρχές και των τριών χωρών, η επιχείρηση θα μπορεί να εξυπηρετεί τη διεθνή τακτική γραμμή Αθήνα - Μιλάνο - Βιέννη.    

Σημεία αξιολόγησης:

α) 7 μονάδες, β) 6 μονάδες, γ) 7 μονάδες.